fbpx

אסיפה כללית ובחירות להנהלת העמותה לשנים 2024-2025 – יום ו’, 8 בספסטמבר 2023

ביום ו’, 8 בספטמבר 2023, בשעה 9:00, תתקיים אסיפה כללית של העמותה להשתלות.

מיקום האסיפה: מוזיאון “אנו”, אוניברסיטת תל אביב.

סדר יום האסיפה:

  1. אישור הארכת כהונת נשיא העמותה לשנים 2024-2025.
  2. הצגת מועמדים ובחירות להנהלת העמותה לשנים 2024-2025

כלל חברי העמותה זכאים להיות נוכחים באסיפה ולהצביע בבחירות.

בהתאם לתקנון העמותה, במקרה בו נשיא מכהן סיים תקופת כהונה אחת, הוא מציג את מועמדותו לתקופת כהונה נוספת. תתקיים ההצבעה לאישור הארכת כהונתו בהרמת יד (“בעד” או “נגד”).

המועמדים להנהלת העמותה לשנים 2024-2025

ד"ר אהוד טפרוביץ

נשיא העמותה המכהן

ד"ר ולדי דבוייריס

חבר הנהלה וגזבר העמותה

ד"ר עמרי רודברג

חבר הנהלה, אחראי על הגשות Diplomate ו-Fellow

ד"ר דודו יגודייב

חבר הנהלה מכהן

ד"ר חמי גיל

ד"ר נחמיה גיל

מועמד להיות חבר בהנהלת העמותה

מועמדים לוועדת ביקורת:

ד"ר שמואל טנצר

ד"ר שמואל טנצר

מועמד לוועדת ביקורת

ד"ר מוטי קוטלר

מכהן בוועדת ביקורת

נוהל הגשת המועמדות לתפקידי נשיא העמותה וחברי הנהלת העמותה:

בהנהלת העמותה 5 חברים מן המניין – נשיא העמותה ועוד 4 חברי הנהלה.

חובות הנשיא, חברי ההנהלה וועדת הביקורת

  • על המגישים מועמדות לתפקידים בהנהלה להתחייב להיות זמינים לישיבת הנהלה, שתתקיים אחת לחודש בממוצע, במפגש פרונטלי במרכז הארץ, בדרך-כלל בשעות הערב.
  • במידת הצורך, עשויים חברי ההנהלה להידרש לפנות זמן נוסף לשם טיפול בענייני העמותה.
  • חברי ההנהלה והנשיא אינם מקבלים תשלום עבור הזמן המושקע בפעילותם בהנהלה.

על המגישים מועמדות להכין תמונה ייצוגית וקובץ קורות חיים, אותם יעלו לאתר בעת הגשת המועמדות, וכן לפרט בכתב, בטופס המועמדות, אודות הישגיהם בעבר ותוכניותיהם לתקופת הכהונה הקרובה. אנא הכינו כל אלה מראש על-מנת לחסוך זמן וטרחה בעת מילוי הטופס הממוחשב.

פרטי המועמדים והמידע שמסרו על עצמם יופצו לעיון כלל חברי העמותה כשבועיים לפני הבחירות.

להגשת מועמדות להנהלת העמותה, אנא מלאו את הטופס שלהלן.

תאריך אחרון להגשת מועמדות להנהלת העמותה: 24 באוגוסט 2023 בשעה 23:59

הגשת המועמדויות לבחירות נסגרה ב-25 באוגוסט 2023 בשעה 00:00.

המועמדים לתפקיד נשיא העמותה

ד"ר ירון אבני

בוגר אוניברסיטת תל אביב, 1984.
חבר העמותה להשתלות מאז הקמתה.
דיפלומט ICOI משנת 2005.
חבר הנהלת העמותה מ-2014.
נשיא העמותה 2018-2019.
מתמודד לקרנציה נוספת כנשיא העמותה.
לחצו על התמונה להורדת קורות חיים מלאים.

המועמדים להנהלת העמותה

ד"ר שמעון ברגמן

נשיא העמותה בין השנים 2014-2017.
דיפלומט ICOI.
מתמודד להנהלת העמותה.

ד"ר אהוד טפרוביץ'

בוגר האוניברסיטה העברית, 1997.
חבר העמותה משנת 2001.
דיפלומט ICOI משנת 2018.
מתמודד להנהלת העמותה.
לחצו על התמונה להורדת קורות חיים.

ד"ר אמנון מוצפי

נשיא העמותה 2009-2013.
דיפלומט ICOI
מתמודד להנהלת העמותה.
לחצו על התמונה להורדת קורות חיים.

ד"ר ולדי דבוייריס

בוגר האוניברסיטה העברית, 2009.
חבר העמותה משנת 2014.
מנהל את פעילות הדיגיטל של העמותה משנת 2014.
מתמודד להנהלת העמותה.
לחצו על התמונה להורדת קורות חיים.

ד"ר שחר בלחש

חבר הנהלת העמותה מ-2014.
מתמודד להנהלת העמותה.

ד"ר ניצן שלזינגר

בוגר האוניברסיטה העברית, 1993.
דיפלומט ICOI.
חבר הנהלת העמותה מ-2014.
מתמודד להנהלת העמותה.

ד"ר אריאל סביון

בוגר אוניברסיטת יאסי, רומניה, 2007.
חבר העמותה משנת 2001.
דיפלומט ICOI משנת 2017.
חבר הנהלת העמותה משנת 2018.
מתמודד להנהלת העמותה.
לחצו על התמונה להורדת קורות חיים.