fbpx

הוועדה המדעית

בהתאם לתקנון העמותה הישראלית להשתלות דנטליות (IAOI), העמותה היא ארגון מקצועי שאינו למטרות רווח, שאחת ממטרותיו היא קידום הצרכים המקצועיים של החברים בה. מטרה זאת תוגשם על ידי קידום מקצועי במישור הלאומי והבינלאומי, קידום שיטות מודרניות להשתלות שיניים, קידום המידע הזורם בין המוסדות האקדמיים והמרפאות, אבטחת איכות בהשתלות, כמו גם מידע בלתי תלוי לציבור המטופלים, באשר לשיטות המוכרות בענף. כל זאת בכפוף להוראות פקודת הרופאים.

חברי הנהלת העמותה הישראלית להשתלות דנטליות בראשות נשיא העמותה, מבצעים עבודתם בהתנדבות וללא תגמול כספי, במפעל העשייה האדיר, מתוך תחושת שליחות וחובה לדאוג לקידום רמתם המקצועית של רופאי השיניים ובדגש על רופאי השיניים הכלליים במדינת ישראל מתוך כוונה ליישם את המטרות המוגדרות בתקנון.

במגמה לסייע לחברי ההנהלה הנבחרת לקדם מטרה זאת, תמנה הנהלת העמותה ועדה מדעית אשר תהווה גוף מדעי בלתי תלוי, המייעץ וממליץ בעניינים מדעיים לנשיא והנהלת העמותה.

 

מטרה

להקים וועדה מדעית אשר תסייע להנהלת העמותה לקיים את מטרות העמותה המפורטות בתקנון בתחום קידום הידע המקצועי של רופאי השיניים הכלליים בישראל בתחום ההשתלות הדנטליות. כדלקמן:

 1. עזרה בהכנת ניירות עמדה בנושאים שונים בהם יש חוסר אחידות, במטרה להציע פרוטוקולים מוסכמים ועדכניים לטיפול, אשר בהמשך יהוו קונצנזוס בעולם רפואת השיניים בישראל וימצבו את העמותה כמובילת דעה.
 2. לסייע לחברי העמותה בכל תחומי רפואת השיניים ובדגש בהתלבטויות בתכניות טיפול מבוססות שתלים דנטליים.
 3. לסייע בבחירת עבודות לפרסום.
 4. בחירת נושאים ומרצים לערבי לימוד ולכנסים.
 5. לרכז את הטיפול בקידומם המקצועי של חברי העמותה, מתן המלצה, הכוונה וייעוץ לחברים המעוניינים לקבל תעודות fellowship & Diplomate של ארגון המשתילים הבינ”ל – ICOI (International Congress of Oral Implantologists)
 6. בחינת המצב המשפטי והגנות לחברי העמותה מפני אפשרות של תביעות עתידיות.

 

הרכב הוועדה

הועדה המדעית תורכב מ כ-6 חברים (3 מינימום לרבות המתאם) להם ידע מעמיק, חשיפה והבנה בהוראה (ובמחקר בשאיפה), מיומנויות ויכולת הדרכה לצד ניסיון רב שנים כרופאי שיניים. החברים שימונו צריכים להיות חברי העמותה להשתלות, ולעמוד בסטנדרטים של האתיקה הרפואית המקובלת ומייצגים ניסיון לימוד וידע בתחומי ההשתלות והשיקום על גבי שתלים.

כמרכז הוועדה ואחד מחבריה, יכהן אחד מחברי ההנהלה אשר ימונה לתפקידו ע”י נשיא העמותה ותפקידו יהיה לרכז ולדווח על פעילותה השוטפת.

חברי הוועדה יבחרו על ידי הנהלת העמותה והרכבה יבחן על פי הצורך.

חברי הוועדה יהיו רשאים למנות יועצים חיצוניים לעמותה עבור טיפול בנושאים ספציפיים, לפי החלטת מרכז הוועדה ובהתאם לתחום ההתמחות של היועץ.

 

חברי הוועדה

בקדנציה הנוכחית, מכהנים בוועדה החברים הבאים:

 1. מרכז הוועדה מטעם ההנהלה – ד”ר אהוד טפרוביץ’ – חבר הנהלה
 2. חבר ועדה – פרופ’ עדי לוריאן – כירורגיית פה ולסתות
 3. חבר ועדה – ד”ר ין הראל – שיקום הפה והשתלות דנטליות
 4. חבר ועדה – ד”ר יצחק ג’ינאו – שיקום הפה
 5. חבר ועדה – ד”ר גוסטאבו יצקייר – כירורגיית פה ולסתות
 6. חברת ועדה – ד”ר נועה ברר – רפואת הפה
 7. יועץ מקצועי – פרופ’ צבי ארצי – פריודונטיה
 8. יועצת מקצועית – ד”ר נלי שטיינבוק – אנדודונטיה

 

פעילויות הוועדה

מאגר נתוני תקלות וסיבוכים עם ציוד להשתלות דנטליות

הוועדה מקימה מאגר נתונים בו ירוכזו פניות החברים בדבר תקלות שונות עם ציוד להשתלות דנטליות – שתלים, חלקים שיקומיים, תחליפי עצם ועוד. המטרה היא הן לרכז ולעקוב אחר תקלות חוזרות, והן להקל על חברי העמותה בפניותיהם לקבלת שירות מהיצרנים והיבואנים. לכניסה ופתיחת כרטיס תמיכה, לחצו על הכפתור בצבע תכלת.

ניירות עמדה מקצועיים לשימוש חברי העמותה וכלל רופאי השיניים

הוועדה תפיק ניירות עמדה מקצועיים בנושאים שונים בתחום ההשתלות הדנטליות ותחומי טיפול משיקים, אשר ירכזו את הסטנדרטים הטיפוליים העדכניים והמקובלים בעולם.