fbpx

All-on-4

Workflow_All_on_4_step08_300dpi_WB-webהעדכון המדעי של חודש ינואר 2014 מביא לעיונכם 3 מאמרים העוסקים בשיטת All-on-4 לשיקום פה מלא באמצעות שתלים. דיונים רבים התנהלו בשנים האחרונות על טיבה של שיטה זו. מספר מאמרים שפורסמו בתקופה האחרונה מצביעים על היות השיטה בטוחה וטובה תחת מגבלות מסוימות, אותן יש לקחת בחשבון.

המאמר הראשון המוצע לעיונכם בעדכון מדעי זה הוא סקירה ספרותית שבוצעה על-ידי Patzelt ועמ’ ופורסמה בחודש מאי 2013. קבוצת המחקר מאוניברסיטאות פרייבורג (גרמניה) ומרילנד (בלטימור, ארה”ב) סקרה 13 מאמרים אשר תיארו שימוש בשיטת All-on-4. מתוך 4,804 השתלים בכל המאמרים יחד, רק 74 (כ-1.5%) נכשלו, כאשר מרבית הכשלונות אירעו ב-12 החודשים הראשונים לאחר ההשתלה. שיטת All-on-4 דורשת שימוש ב-2 שתלים אקסיאליים (במאונך ללסת) ו-2 שתלים בהטיה, והסקירה מצביעה על כך שלא היה הבדל באחוז הכשלונות בין שתי קבוצות השתלים. בסך-הכל כ-99% מן השתלים שרדו לאורך תקופה של 3 שנים.

מבין 1201 הגשרים הזמניים שנמסרו למטופלים, דווח על 57 כשלונות – מרביתם אירעו כתוצאה משבר בגשרי אקריל שלא חוזקו במתכת.

מידת אובדן גובה העצם האלביאולרית סביב השתלים הייתה בממוצע כ-0.9 מ”מ לאחר 12 ו-24 חודשים, וכ-1.3 מ”מ לאחר 36 חודשים. לא היה הבדל משמעותי במידת אובדן התאחיזה בין שתלים אקסיאליים לשתלים מוטים, אך נראה כי אובדן הגובה במקסילה היה קטן מעט יותר.

(לקריאת המאמר המלא)

במאמר נוסף שפורסם בתחילת ינואר 2014, מתיחסים גם Browaeys ועמ’ לסוגיית אובדן גובה העצם האלביאולרית סביב שתלים בשיקומי All-on-4. במחקרם, שנערך באונ’ גנט (בלגיה) וכלל 20 מטופלים, דווח על אובדן גובה עצם ממוצע של 1.13 מ”מ לאחר שנה אחת ו-1.61 מ”מ לאחר 3 שנים. ב-26% מן השתלים היה אובדן עצם של מעל 1.5 מ”מ לאחר שנה אחת, ואילו לאחר 3 שנים הדגימו 30% מן השתלים אובדן של יותר מ-1.9 מ”מ עצם. לדעת החוקרים, למרות שלאחר 3 שנים הישרדות השתלים והשיקום עמדה על 100%, ממצאיהם עשויים להצביע על קיומו של תהליך אובדן גובה עצם מתמשך סביב שתלים שבוצעו בשיטת All-on-4, ויש להקדיש לכך תשומת לב.

(לקריאת המאמר המלא)

לבסוף, Babbush ועמ’ מבצעים, במאמר שפורסם גם הוא בינואר 2014, השוואה של העלויות למטופל בשיקום All-on-4 מול שיקום קונבנציונלי של לסת שלמה ע”ג 6-8 שתלים. מבדיקת החוקרים עולה כי סך העלות למטופל של שיקום All-on-4 הייתה 42,422 דולר בממוצע (לשתי הלסתות), בעוד העלות למטופל שטופל על-ידי שיקום קונבנציונלי ע”ג שתלים הייתה 57,944 דולר בממוצע – כלומר, הפרש ממוצע של 7,307 דולר ללסת לטובת שיטת All-on-4. לדברי החוקרים, נלקחו בחשבון גם מורכבות הטיפול, איכות השיקום הזמני, מספר הפרוצדורות הכירורגיות ומשך התהליך הטיפולי כולו – וגם כל אלה מצביעים על היות שיטת All-on-4 כגוזלת זמן מועט יותר יחסית לשיקום קונבנציונלי.

(לקריאת המאמר המלא)

ראוי לציין כי בסקירתם השיטתית מצביעים Patzelt ועמ’ על היות מרבית המאמרים העוסקים בשיטת All-on-4 נגועים בהטייה (bias), שכן החוקרים אשר פרסמו את מרבית המאמרים היו מוותיקי ומייסדי השיטה. לפיכך, למרות התוצאות החיוביות בסך-הכל, יש לקוות כי בתקופה הקרובה יפורסמו מחקרים שיטתיים אשר יכריעו סופית בשאלת טיבה של שיטת All-on-4.

(ד”ר ולדי דבוייריס)